Професійна підготовка за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування"

Друк
PDF

  

Навчальна дисципліна

години

Форма

контролю

1. Банківські операції

234

екзамен

2. Податкова система

162

екзамен

3. Фінанси

162

екзамен

4. Гроші і кредит

162

екзамен

5. Бюджетна система

108

залік

6. Казначейська справа

108

залік

7. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

144

екзамен

8. Страхові послуги

108

залік

9. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

216

екзамен

10. Охорона праці

54

залік

Усього 

1458

-

Дисципліни за вибором навчального закладу

 

 

11.Вступ до спеціальності

54

залік

12.Фінансовий облік

108

залік

13.Менеджмент

54

залік

Усього

216

-

Практична підготовка

756

залік

 

 

 

Разом 

2430

-

 

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Банківські операції

 

Мета: формування теоретичних і прикладних знань про функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.

Завдання: засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій, набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.

         Предмет: операції комерційних банків.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.     Види банків і порядок їх створення в Україні.

2.     Організація діяльності комерційного банку.

3.     Операції з формування ресурсів комерційного банку.

4.     Операції з обслуговування платіжного обороту.

5.     Операції з готівкою.

6.     Операції з пластиковими  картками.

7.     Кредитні операції.

8.     Операції з надання і погашення кредитів.

9.     Операції з векселями.

10.           Операції з цінними паперами.

11.           Інвестиційні операції.

12.           Операції банків з іноземною валютою.

13.           Операції з надання банківських послуг.

14.           Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.

 

Податкова система

 

Мета: вивчення фінансових відносин, пов’язаних із примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту із метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предмет: організація справляння податків і обов’язкових платежів в Україні.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Засади організації податкової системи України.

2.Податок на додану вартість.

3.Акцизний збір і мито.

4.Податок на прибуток підприємств.

5.Фіксований сільськогосподарський прибуток.

6.Податок з доходів фізичних осіб.

7.Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

8.Плата за землю.

9.Плата за ресурси та послуги.

10.Збори до фондів державного соціального страхування.

11.Інші податки.

12.Розвиток податкової системи України. 

 

Фінанси

 

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро   і мікрорівнях.

Завдання: вивчення суті і характерних ознак фінансів,їх  роль і місце в економічній системі, основ фінансової політики держави і механізму реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Предмет: фінансові відносини, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів.

2.Фінансова політика держави.

3.Фінансова система.

4.Фінанси суб’єктів господарювання.

5.Податки.

6.Бюджет.

7.Державний кредит і державний борг.

8.Місцеві фінанси.

9.Спеціальні цільові фонди держави.

10.Страховий ринок.

11.Фінансовий ринок.

12.Міжнародні фінанси.

 

Гроші та кредит

 

Мета: формування системи базових знань з теорії грошей і кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики і розвитку банківської справи.

Завдання: вивчення  сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей функціонування грошового ринку і грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків; закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.

Предмет: грошові та кредитні відносини у ринковій економіці.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Сутність і функції грошей.

2.Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує.

3.Грошовий ринок.

4.Грошові системи.

5.Інфляція та грошової реформи.

6.Валютний  ринок і валютні системи.

7.Кількісна теорія грошей.

8.Необхідність і суть кредиту.

9.Види, функції та роль кредиту.

10.Фінансові посередники на грошовому ринку.

11.Центральні банки.

12.Комерційні банки.

 

Бюджетна система

 

Мета: вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство, основ бюджетного устрою, набуття базових навичок бюджетної роботи.

Завдання: засвоєння теоретичними знаннями з формування  і використання бюджету держави, бюджетного устрою; набуття практичних навичок ведення бюджетної роботи з організації доходів, видатків, кредитування, фінансування і боргу.

Предмет: організація та функціонування бюджетної системи в Україні.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Засади бюджетного устрою.

2.Склад і структура бюджетної системи України.

3.Склад і структура доходів державного бюджету України.

4.Склад і структура видатків державного бюджету України.

5.Фінансування державного бюджету України.

6.Обслуговування боргових зобов’язань державного бюджету України.

7.Доход і видатки місцевих бюджетів України.

8.Бюджети місцевого самоврядування.

9.Міжбюджетні взаємовідносини.

10.Бюджетне планування і контроль.

 

Казначейська справа

 

Мета: формування знань теорії та практики роботи органів казначейства щодо касового виконання бюджету.

Завдання: вивчення завдань, функцій і структури Державного казначейства України, законодавчих і нормативних актів, що регулюють казначейську справу; набуття вмінь здійснення основних операцій з виконання державного бюджету.

Предмет: організація виконання державного бюджету України.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні.

2.Становлення та розвиток казначейської справи в Україні.

3.Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України.

4.Платіжна система виконання бюджетів.

5.Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.

6.Обслуговування бюджетів за видатками.

7.Обслуговування державних цільових фондів.

8.Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів.

9.Контроль у системі казначейства.

 

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

 

Мета: формування знань із бухгалтерського обліку та звітності в банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності.

Завдання: вивчення методики бухгалтерського обліку в банку; відображення у звітності активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат банку; визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результатах його фінансової діяльності, складання фінансової звітності банку.

Предмет: господарська діяльність комерційних банків.

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Система бухгалтерського обліку та звітності у банках.

2.Облік власного капіталу.

3.Облік касових операцій.

4.Облік розрахункових операцій.

5.Облік депозитних операцій.

6.Облік кредитних операцій.

7.Облік операцій в іноземній валюті.

8.Облік операцій з цінними паперами.

9.Облік основних засобів і нематеріальних активів.

10.Облік внутрішньобанківських операцій.

11.Облік  доходів, витрат і фінансового  результату діяльності банку.

12.Складання фінансової звітності.

 

Страхові послуги

 

Мета дисципліни: вивчення теорії та практики страхування майнових інтересів юридичних і фізичних осіб; поглиблене вивчення механізму надання страхових послуг.

Завдання: вивчення сутності й ролі страхування, організації та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг.

Предмет: організація страхування майнових інтересів юридичних і фізичних осіб.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Сутність, принципи і класифікація страхування.

2.Державне регулювання страхової діяльності.

3.Страхові ризики та їх оцінювання.

4.Страховий ринок.

5.Страхові послуги та особливості їх реалізації.

6.Порядок укладання та ведення страхові угоди.

7.Страхування життя.

8.Медичне страхування та страхування від нещасних випадків.

9.Сільськогосподарське страхування.

10.Автотранспортне страхування.

11.Страхування майна і відповідальності громадян.

12.Фінансова діяльність страхової компанії.

 

 

Інформаційні системи і технології

у фінансово-кредитних установах.

 

Мета: формування знань з організації та функціонування інформаційних систем і технологій у фінансових і банківських установах України.

Завдання: вивчення теорії та практики використання інформаційних технологій у фінансовій та банківській діяльності, систем оброблення фінансової інформації, організації та методології розв’язання відповідних комплексів задач; набуття вмінь використовувати базові програмні засоби та пакети прикладних програм.

Предмет: банківська та фінансова інформація.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою.

2.Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

3.Організація позамашинної інформаційної бази.

4.Організація машинної інформаційної бази.

5.Створення комп’ютерних технологій.

6.Режим роботи ЕОМ.

7.Створення і функціонування інформаційних систем.

8.Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України.

9.Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.

10.Електронна пошта і система міжбанківських електронних платежів.

11.Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків.

12.Автоматизація масових платежів, електронні  гроші.

 

Охорона праці

 

Мета: формування системи знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві.

Завдання: вивчення правової  і нормативної бази охорони праці в Україні, впливу виробничого середовища на людину, класифікації умов праці, організаційних  та економічних аспектів охорони праці; набуття навичок аналізу й оцінювання стану охорони праці на підприємстві.

Предмет: організація захисту здоров’я і життя працівників на виробництві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.     Виробниче середовище і його вплив на людину.

2.     Державне управління охорони праці в Україні.

3.     Нармативно-правове регулювання охорони праці.

4.     Управління охороною праці на виробництві.

5.     Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

6.     Виробничі шкідливості й методи захисту людини від їх негативного впливу.

7.     Аналіз і профілактика профзахворювань і виробничого травматизму.

8.     Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ.

9.     Економічні аспекти охорони праці. 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com