Професійна підготовка за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Друк
PDF

Навчальна дисципліна

години

Форма

контролю

1. Комерційна діяльність

270

екзамен

2.  Комерційне товарознавство

198

екзамен

3. Фінансовий облік

144

екзамен

4. Комунікаційна діяльність

162

залік

5. Інфраструктура товарного ринку

108

залік

6.  Ринкові дослідження

144

екзамен

7. Підприємницька діяльність

108

залік

8.  Ціноутворення

108

екзамен

9. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності

162

екзамен

10. Охорона праці

54

залік

Усього 

1458

-

Дисципліни за вибором навчального закладу

 

 

11.Біржова діяльність

54

 залік

12.Вступ до спеціальності

54

 залік

13. Менеджмент

108

 залік

Усього

216

 

Практична підготовка

756

 

Разом

2430

 

 

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Комерційна діяльність

 

Мета: формування знань про сутність завдання та управління комерційною діяльністю підприємств, методи і засоби підвищення їх

ефективності.

Завдання: вивчення основ організації, планування та управління комерційною діяльністю підприємств.

Предмет: процеси комерційної діяльності.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1.Поняття, суть і завдання комерційної діяльності підприємств.

2.Функції комерційних служб підприємств.

3.Суб’єкти комерційної діяльності.

4.Об’єкти комерційної діяльності.

5.Дослідження  ринку товарів і послуг.

6.Експортно-імпортні  операції.

7.Організація і планування закупівельної діяльності підприємств.

8.Організація і планування збутової діяльності підприємств

9.Організація  комерційних зв’язків з постачання і збуту.

10.Формування асортименту товарів промислових підприємств.

11.Організація складського господарства і технологія складських операцій.

12.Організація і технологія продажу товарів.

13.Комерційна діяльність на оптовому ринку.

14.Формування товарного асортименту товарів підприємств оптової торгівлі.

15.Організація оптового продажу товарів.

16.Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі.

17.Ризики та ефективність комерційної діяльності.

18.Аналіз комерційної діяльності на підприємствах.

 

Комерційне товарознавство

 

Мета: формування знань з комерційного товарознавства та споживчих властивостей товарів, що зумовлюють їх споживану вартість (цінність) і здатність задовольняти потреби споживачів.

Завдання: визначення основних властивостей, які становлять споживну вартість (цінність) товарів; вивчення асортименту і властивостей товарів, класифікації та кодування товарів, умов і правил упаковки, маркірування, транспортування і пакування продукції.

Предмет: споживна вартість (цінність) товарів, закономірності її вияву і збереження.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1.Якість товарів і методи їх оцінювання.

2.Стандартизація та сертифікація товарів.

3.Класифікація і кодування товарів.

4.Номенклатура та асортимент товарів.

5.Зерно-борошняні та плодоовочеві товари.

6.Кондитерські та смакові  товари.

7.М’ясо, риба та продукти їх перероблення.

8.Молоко і молочні товари.

9.Нафтопродукти і мастильні матеріали.

10.Лакофарбові матеріали  і покриття.

11.Матеріали для виготовлення одягу, готовий одяг і взуття.

12.Культурно-побутові товари.

13.Вироби з чорних і кольорових  металів.

14.Будівельні матеріали і вироби.

15.Меблеві товари.

16.Побутові електричні товари.

 

Фінансовий облік

 

Мета: формування знань з організації та методології ведення фінансового обліку в організаціях.

Завдання: вивчення раціональних методів фінансового обліку в ринкових умовах господарювання, правильного відображення господарських операцій на рахунках фінансового обліку, внесення записів до облікових регістрів, формування навичок використання фінансової звітності для контролю та аналізу господарської діяльності.

Предмет: нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Основи побудови  фінансового обліку.

2.Облік грошових коштів.

3.Облік дебіторської заборгованості.

4.Облік основних засобів і нематеріальних активів.

5.Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій.

6.Облік виробничих запасів.

7.Облік витрат виробництва і готової продукції.

8.Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань.

9.Облік праці, її оплати і відрахувань на соціальне страхування.

10.Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства.

11.Облік власного капіталу та забезпеченн6я майбутніх витрат і платежів.

 

12.Фінансова звітність підприємства.

 

Комунікаційна діяльність

 

 

Мета: оволодіння знаннями ефективного просування продукції та послуг з метою ухвалювання ефективних виробничих та організаційних рішень на рівні сучасних вимог.

Завдання: вивчення основних категорій маркетингових комунікацій; ознайомлення з методиками розроблення бюджету рекламних компаній, алгоритми розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття практичних резервів удосконалення системи товаропросування.

Предмет: організація просування товару.

Зміст дисципліни розкривається  в темах:

1.     Комунікації в системі маркетингу.

2.     стратегії та планування маркетингових  комунікацій.

3.     організація маркетингових комунікацій.

4.     Рекламування товару.

5.     Симолювання продажу товарів.

6.     Організація роботи з громадськістю.

7.     Реклама на місці продажу.

8.     прямий маркетинг.

9.     Організація виставок і ярмарків.

10.                       Персональний продаж товарів.

11.                       Упаковка як засіб комунікацій.

 

12.                       Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій.

 

Інфраструктура товарного ринку

 

 

Мета: формування знань щодо функціонування та розвитку інфраструктури товарного ринку.

Завдання: вивчення складу інфраструктури товарного ринку, ролі та функції її основних елементів, організації і напрямів діяльності торгово-посередницьких підприємств, специфічних особливостей роботи оптових посередників.

Предмет: економічна діяльність суб’єктів товарного ринку.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1.Інфраструктура  товарного ринку і проблеми її розвитку.

2.Принципи та особливості діяльності посередників на товарному ринку.

3.Підприємства оптової торгівлі.

4.Послуги підприємств оптової торгівлі.

5.Підприємства роздрібної торгівлі.

6.Товарні біржі.

7.Брокерська діяльність на товарних біржах.

8.Лізинг.

9.Персональний продаж.

 

Ринкові дослідження

 

Мета: надання знань методів та алгоритмів  аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств.

         Завдання: вивчення категорій, методів та алгоритмів ринкових досліджень; набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств за результатами проведених досліджень.

         Предмет: методи і процеси дослідження зовнішнього бізнессередовища.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.     Сутність, види і призначення ринкових досліджень.

2.     Ринкова інформація та її різновиди.

3.     Структура і процес досліджень ринку.

4.     Методи збирання первинної інформації.

5.     Джерела вторинної інформації.

6.     Визначення місткості ринку та його сегментів.

7.     Дослідження кон’юнктури ринку.

8.     прогнозовані дослідження збуту.

9.     Дослідження конкретного середовища і конкурентів.

10. Дослідження поведінки споживачів.

11. Дослідження торгових марок.

 

12. Дослідження у сфері послуг.

 

Підприємницька діяльність

 

Мета: формування комплексу професійних знань із підприємництва, його стратегії, організації функціонування.

Завдання: розкрити сутність підприємництва  як форми господарювання; охарактеризувати стратегічний розвиток і формування інвестиційних ресурсів фірми, вивчити методику організації і регулювання підприємницької  діяльності; пояснити проблеми підприємницького успіху і культури бізнесу.

Предмет: організаційно-економічні основи підприємницької діяльності в Україні.

Зміст  дисципліни розкривається в темах:

1.Загальна характеристика підприємницької діяльності.

2.Типологія підприємництва.

3.Мале підприємництво.

4.Технологія заснування власної справи.

5.Стратегія підприємництва.

6.Формування підприємницького капіталу.

7.Інвестиційна політика підприємства.

8.Планування підприємницької діяльності.

9.Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємництві.

10.Підприємницький успіх і культура бізнесу.

 

 

Ціноутворення

 

 

Мета: вивчення комплексу економічних, політичних, соціальних і психологічних факторів, економічного потенціалу підприємства з метою здійснення ефективної цінової політики.

Завдання: вивчити механізм формування цін в умовах ринкової економіки, державне регулювання цін, методологічні питання формування цінової політики підприємства, сучасні методи ціноутворення.

Предмет: порядок формування ціни на товар та послуги.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.     Сучасність, види і функції у ринковій економіці.

2.     Цінова політика держави.

3.     Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні.

4.     Цінова політика підприємства.

5.     Основні ціноутворюючі чинники.

6.     Структура цін і формування її складових.

7.     Методи ринкового  ціноутворення.

8.     Ціни біржової торгівлі.

9.     Ціни зовнішнього ринку.

 

10.                       Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні.

 

Інформаційні системи і технології

в комерційній діяльності

 

Мета: вивчення теоретичних положень щодо створення і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій, змісту їх компонентів і особливостей використання.

Завдання: набуття вмінь застосування сучасних технологічних засобів для створення інформаційної бази та розв’язування задач у сфері комерційної

діяльності.

         Предмет: інформація з управління комерційною  діяльністю.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою.

         2.Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

         3.Організація позамашинної інформаційної бази.

         4.Організація машинної інформаційної бази.

         5.Створення комп’ютерних технологій.

         6.Режим роботи ЕОМ.

         7.Створення і функціонування інформаційних систем.

         8.Автоматизація розрахунків з дослідження ринку та попиту на товари.

         9.Автоматизація розрахунків із закупівлі та продажу товарів.

         10.Автоматизація розрахунків із бізнес-планування.

         11.Автоматизація розрахунків із руху товарів.

         12.Організація електронної комерції.

         13.Автоматизоване робоче місце фахівця з комерційної діяльності.

 

Охорона праці

 

  

Мета: формування системи знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві.

Завдання: вивчення правової  і нормативної бази охорони праці в Україні, впливу виробничого середовища на людину, класифікації умов праці, організаційних  та економічних аспектів охорони праці; набуття навичок аналізу й оцінювання стану охорони праці на підприємстві.

Предмет: організація захисту здоров’я і життя працівників на виробництві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.     Виробниче середовище і його вплив на людину.

2.     Державне управління охорони праці в Україні.

3.     Нармативно-правове регулювання охорони праці.

4.     Управління охороною праці на виробництві.

5.     Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

6.     Виробничі шкідливості й методи захисту людини від їх негативного впливу.

7.     Аналіз і профілактика профзахворювань і виробничого травматизму.

8.     Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ.

9.     Економічні аспекти охорони праці.

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com