Професійна підготовка за спеціальністю «Економіка»

Друк
PDF

Навчальна дисципліна

години

Форма

контролю

1. Планування та організація діяльності підприємства

324

екзамен

2. Фінансовий облік

162

екзамен

3. Інформаційні системи і технології на підприємстві

162

екзамен

4. Економіка і нормування праці

162

екзамен

5. Управління витратами

108

екзамен

6. Податкова система

108

залік

7. Економічний аналіз

108

екзамен

8. Менеджмент

108

залік

9. Основи маркетингу

108

залік

10. Охорона праці

54

залік

Усього 

1458

-

Дисципліни за вибором навчального закладу

 

 

11.Технологія галузі

54

залік

12.Макроекономіка

108

залік

13. Страхування

54

залік

Усього

216

-

Практична підготовка

756

-

Разом 

2430

-

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА

 

Планування та організація діяльності підприємства

 

         Мета: формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.

Завдання: вивчення теорії та методики внутрішньовиробничого планування й організації виробництва; освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності підприємства та його підрозділів; набуття вмінь і первинних навичок економічного обґрунтування планових і організаційних рішень.

Предмет: методи і процеси планування та організації виробничої діяльності підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Сутність і організаційно методичні основи планування діяльності підприємства.

2.Плануванн6я збуту продукції.

3.Виробнича програма підприємства.

4.Оперативно-календарне планування та регулювання виробництва.

5.Обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю.

6.Планування матеріально-технічного за без-печення діяльності підприємства.

7.Планування персоналу й оплати праці.

8.Планування витрат.

9.Планування фінансів.

10.Організаційні основи виробництва.

11.Виробничий процес і організаційні типи виробництва.

12.Організація виробничого процесу у часі та просторі.

13.Методи організації виробництва.

14.Організація потокового та автоматизованого  виробництва.

15.Організація трудових процесів і робочих місць.

16.Організація обслуговуванн6я виробничого процесу.

17.Організаційно-виробниче забезпечення конкурентоспроможності продукції.

18.Комплексна підготовка виробництва нової продукції.

 

Фінансовий облік

 

Мета: формування знань з організації та методології ведення фінансового обліку в організаціях.

Завдання: вивчення раціональних методів фінансового обліку в ринкових умовах господарювання, правильного відображення господарських операцій на рахунках фінансового обліку, внесення записів до облікових регістрів, формування навичок використання фінансової звітності для контролю та аналізу господарської діяльності.

Предмет: нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Основи побудови  фінансового обліку.

2.Облік грошових коштів.

3.Облік дебіторської заборгованості.

4.Облік основних засобів і нематеріальних активів.

5.Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій.

6.Облік виробничих запасів.

7.Облік витрат виробництва і готової продукції.

8.Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань.

9.Облік праці, її оплати і відрахувань на соціальне страхування.

10.Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства.

11.Облік власного капіталу та забезпеченн6я майбутніх витрат і платежів.

12.Фінансова звітність підприємства.

 

 

Інформаційні системи

 і технології на підприємстві

 

Мета: формування теоретичних знань і вмінь щодо створення функціонування інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами.

Завдання: вивчення побудови і функціонування інформаційних систем і технологій на підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їх проектування і впровадження.

Предмет: внутрішня і зовнішня інформація, що використовується для управління підприємствами.

Зміст дисципліни: розкривається в темах:

1.     Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою.

2.     Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

3.     Організація позамашинної бази.

4.     Організація машинної інформаційної бази.

5.     Створення комп’ютерних технологій.

6.     Режим роботи ЕОМ.

7.     Створення і функціонування інформаційних систем.

8.     Еволюція моделей управління підприємствами в інформаційних системах.

9.     автоматизація управління проектами на підприємствах.

10.  автоматизація процесів бізнес-планування, інвестиційних проектів і стратегічного оцінювання бізнесу.

11.   Автоматизація процесу підтримки прийняття рішень на підприємствах.

 

12. Інтегровані інформаційні системи управління підприємством.

                                  

Економіка і нормування праці

 

Мета: формування  системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення оптимальної ефективності праці та регулювання трудових відносин на макрорівні.

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних і соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці; формування у студентів практичних навичок з організації та нормування праці, регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предмет: система організаційно-економічних взаємовідносин між працівниками в процесі спільної трудової діяльності; тривалість трудових процесів у часі в конкретних організаційно-виробничих умовах.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи економіки праці.

2.Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

3.Відносини зайнятості та безробіття.

4.Внутрішній ринок праці організації.

5.Регулювання організаційно-економічних відносин в організації.

6.Сутність, значення й об’єкти нормування праці.

7.Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу.

8.Нормативи і норми затрат праці.

9.Методи нормування і способи встановлення норм праці.

10.Продуктивність і ефективність праці.

11.Аналіз і планування праці на підприємстві.

12.Витрати на персонал і заробітна плата.

13.Тарифне нормування заробітної плати.

14.Планування соціального розвитку організації.

15.Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

 

Управління витратами

 

Мета: набуття знання про закономірності формування витрат для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень на підприємстві.

Завдання: засвоєння методів управління витратами, набуття вмінь і навичок планувати витрати центрів відповідальності,складати гнучкі кошториси, оцінювати діяльність центрів відповідальності за критерієм витрат, оволодіння методами калькулювання, цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат.

Предмет:формування витрат на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Сутнісна характеристика витрат.

2.Закономірності та чинники формування витрат.

3.Управління витратами.

4.Формування витрат за місцями і центрами відповідальності.

5.Собівартість продукції і калькулювання.

6.Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів.

7.Аналіз системи «витрати – випуск- прибуток»  як інструмент обгрунтування виробничо-маркетингових рішень.

8.Методи цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат.

9.Мінімізація витрат на створення і зберігання виробничих запасів.

10.Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критерієм витрат.

 

Податкова система

 

Мета: вивчення фінансових відносин, пов’язаних із примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту із метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предмет: організація справляння податків і обов’язкових платежів в Україні.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Засади організації податкової системи України.

2.Податок на додану вартість.

3.Акцизний збір і мито.

4.Податок на прибуток підприємств.

5.Фіксований сільськогосподарський прибуток.

6.Податок з доходів фізичних осіб.

7.Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

8.Плата за землю.

9.Плата за ресурси та послуги.

10.Збори до фондів державного соціального страхування.

11.Інші податки.

12.Розвиток податкової системи України.

 

Економічний аналіз

 

Мета: засвоєння знань про системне оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціональногог використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів та методів.

Предмет: виробнича і фінансово-господарська діяльність організацій.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Предмет і види економічного аналізу.

2.Методичні прийоми економічного аналізу.

3.Методика факторного аналізу.

4.Інформаційна база та організація економічного аналізу.

5.Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

6.Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів.

7.Аналіз витрат на виробництво продукції.

8.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

9.Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання.

10.Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань.

  

Менеджмент

 

Мета: формування  системи базових знань у сфері менеджменту, усвідомлення  концептуальних засад системного управління організаціями.

Завдання: вивчення основних категорій науки управління,функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління організаціями.

Предмет: система управління організацією.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Поняття і сутність  менеджменту.

2.Організація як об’єкт управління.

3.Прийняття управлінських рішень.

4.Планування в організації.

5.Організація як функція управління.

6.Мотивація.

7.Управлінський контроль.

8.Лідерство.

9.Управління конфліктами та  стресами.

10.Ефективність управління.

 

Основи маркетингу

 

Мета: формування  системи знань щодо базових категорій маркетингу, його принципів і методів, головних інструментів і технології вивчення ринку та організації  маркетингової діяльності.

Завдання: вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу, набуття практичних навичок  розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Предмет: процеси і методи вивчення  та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1.Сутність маркетингу і його сучасна концепція.

2.Класифікація маркетингу та його основні категорії.

3.Маркетингові дослідження.

4.Сегментація та позиціонування на ринку.

5.Маркетингова  товарна політика.

6.Маркетингова цінова політика.

7.Маркетингова політика розподілу.

8.Маркетингова політика комунікацій.

9.Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

 

Охорона праці

 

Мета: формування системи знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві.

Завдання: вивчення правової  і нормативної бази охорони праці в Україні, впливу виробничого середовища на людину, класифікації умов праці, організаційних  та економічних аспектів охорони праці; набуття навичок аналізу й оцінювання стану охорони праці на підприємстві.

Предмет: організація захисту здоров’я і життя працівників на виробництві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.     Виробниче середовище і його вплив на людину.

2.     Державне управління охорони праці в Україні.

3.     Нармативно-правове регулювання охорони праці.

4.     Управління охороною праці на виробництві.

5.     Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

6.     Виробничі шкідливості й методи захисту людини від їх негативного впливу.

7.     Аналіз і профілактика профзахворювань і виробничого травматизму.

8.     Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ.

 

9.     Економічні аспекти охорони праці.

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com