Професійна підготовка за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Друк
PDF

Навчальна дисципліна

години

Форма

контролю

1. Фінансовий облік

360

екзамен

2. Економічний аналіз

108

екзамен

3. Інформаційні системи і технології в обліку

216

екзамен

4. Облік і звітність у бюджетних установах

144

екзамен

5. Контроль і ревізія

108

екзамен

6. Податкова система

144

екзамен

7. Казначейська справа

108

залік

8. Фінанси

108

залік

9. Гроші та кредит

108

залік

10. Охорона праці

54

залік

Усього 

1458

-

Дисципліни за вибором навчального закладу

 

 

11.Бізнес-планування

108

залік

12.Менеджмент

54

залік

13. Вступ до спеціальності

54

 залік

Усього

216

 

Практична підготовка

756

 

Разом

2430

 

 

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Фінансовий облік

 

Мета: формування знань з організації та методології ведення фінансового обліку в організаціях.

Завдання: вивчення раціональних методів фінансового обліку в ринкових умовах господарювання, правильного відображення господарських операцій на рахунках фінансового обліку, внесення записів до облікових регістрів, формування навичок використання фінансової звітності для контролю та аналізу господарської діяльності.

Предмет: нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Основи побудови фінансового обліку.

2.Облік грошових коштів.

3.Облік дебіторської заборгованості.

4.Облік основних коштів.

5.Облік нематеріальних активів.

6.Облік довгострокових фінансових інвестицій.

7.Облік виробничих запасів.

8.Облік витрат виробництва.

9.Облік готової продукції.

10.Облік поточних фінансових інвестицій.

11.Облік власного капіталу.

12.Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

13.Облік довгострокових зобов’язань.

14.Облік короткострокових зобов’язань.

15.Облік праці та її оплати.

16.Облік відрахувань на соціальне страхування.

17.Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

18.Облік доходів і витрат діяльності підприємства.

19.Облік розрахунків з бюджетом.

20.Фінансова звітність підприємства.

 

Економічний аналіз

Мета: вивчення фінансових відносин, пов’язаних із примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту із метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предмет: організація справляння податків і обов’язкових платежів в Україні.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Засади організації податкової системи України.

2.Податок на додану вартість.

3.Акцизний збір і мито.

4.Податок на прибуток підприємств.

5.Фіксований сільськогосподарський прибуток.

6.Податок з доходів фізичних осіб.

7.Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

8.Плата за землю.

9.Плата за ресурси та послуги.

10.Збори до фондів державного соціального страхування.

11.Інші податки.

 

12.Розвиток податкової системи України.

 

Інформаційні системи і технології в обліку

 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку.

Завдання: вивчення основ облікової інформатки, складу облікових задач, особливостей їх розв’язання в умовах використання різних інформаційних технологій; набуття вмінь використовувати системи управління базами даних і пакети прикладних программ.

Предмет: облікова інформація.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою.

2.Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

3.Організація поза машинної інформаційної бази.

4.Організація машинної інформаційної бази.

5.Створення комп’ютерних технологій.

6.Режим роботи ЕОМ.

7.Створення і функціонування інформаційних систем.

8.Автоматизація обліку основних засобів.

9.Автоматизація обліку матеріальних цінностей.

10.Автоматизація обліку праці та заробітної плати.

11.Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації.

12.Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій.

13.Автоматизація обліку витрат на виробництво.

14.Автоматизація зведеного обліку і складання звітності.

   

Облік і звітність у  бюджетних  установах

 

Мета: засвоєння основ теорії, організації та методики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Завдання: вивчення теоретичних та організаційних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку; відображення і узагальнення облікових даних у різних формах звітності.

Предмет: фінансово господарська діяльність бюджетних установ.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Теоретичні основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

2.Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

3.Облік доходів.

4.Облік видатків.

5.Облік фінансово-розрахункових операцій.

6.Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій.

7.Облік необоротних активів.

8.Облік запасів.

9.Облік виробничих витрат.

10.Облік власного капіталу.

11.Облік результатів виконання кошторису.

12.Звітність бюджетних установ.

 

Контроль і ревізія

 

Мета: формування знань і практичних навичок з контрольно-ревізійної роботи в галузі фінансово-господарської діяльності організацій.

Завдання: вивчення теоретичних засад організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи в організаціях різних форм власності.

Предмет: організація і методи контрольно-ревізійної роботи.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Господарський контроль в Україні: сутність, стан, перспективи.

2.Організація і планування контрольно-ревізійної роботи.

3.Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій.

4.Контроль і ревізія розрахункових операцій.

5.Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів.

6.Контроль і ревізія матеріальних запасів.

7.Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці.

8.Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації.

9.Контроль і ревізія власного капіталу.

10.Контроль і ревізія зобов’язань.

  

Податкова система

 

Мета: вивчення фінансових відносин, пов’язаних із примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту із метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предмет: організація справляння податків і обов’язкових платежів в Україні.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Засади організації податкової системи України.

2.Податок на додану вартість.

3.Акцизний збір і мито.

4.Податок на прибуток підприємств.

5.Фіксований сільськогосподарський прибуток.

6.Податок з доходів фізичних осіб.

7.Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

8.Плата за землю.

9.Плата за ресурси та послуги.

10.Збори до фондів державного соціального страхування.

11.Інші податки.

 

12.Розвиток податкової системи України.

 

Казначейська справа

 

Мета: формування знань теорії та практики роботи органів казначейства щодо касового виконання бюджету.

Завдання: вивчення завдань, функцій і структури Державного казначейства України, законодавчих і нормативних актів, що регулюють казначейську справу; набуття вмінь здійснення основних операцій з виконання державного бюджету.

Предмет: організація виконання державного бюджету України.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні.

2.Становлення та розвиток казначейської справи в Україні.

3.Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України.

4.Платіжна система виконання бюджетів.

5.Казначейське обслуговування бюджетів за доходами.

6.Обслуговування бюджетів за видатками.

7.Обслуговування державних цільових фондів.

8.Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів.

9.Контроль у системі казначейства. 

 

Фінанси

 

 Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро   і мікрорівнях.

Завдання: вивчення суті і характерних ознак фінансів,їх  роль і місце в економічній системі, основ фінансової політики держави і механізму реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Предмет: фінансові відносини, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів.

2.Фінансова політика держави.

3.Фінансова система.

4.Фінанси суб’єктів господарювання.

5.Податки.

6.Бюджет.

7.Державний кредит і державний борг.

8.Місцеві фінанси.

9.Спеціальні цільові фонди держави.

10.Страховий ринок.

11.Фінансовий ринок.

12.Міжнародні фінанси.

 

Гроші та кредит

 

Мета: формування  системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення оптимальної ефективності праці та регулювання трудових відносин на макрорівні.

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних і соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці; формування у студентів практичних навичок з організації та нормування праці, регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предмет: система організаційно-економічних взаємовідносин між працівниками в процесі спільної трудової діяльності; тривалість трудових процесів у часі в конкретних організаційно-виробничих умовах.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи економіки праці.

2.Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

3.Відносини зайнятості та безробіття.

4.Внутрішній ринок праці організації.

5.Регулювання організаційно-економічних відносин в організації.

6.Сутність, значення й об’єкти нормування праці.

7.Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу.

8.Нормативи і норми затрат праці.

9.Методи нормування і способи встановлення норм праці.

10.Продуктивність і ефективність праці.

11.Аналіз і планування праці на підприємстві.

12.Витрати на персонал і заробітна плата.

13.Тарифне нормування заробітної плати.

14.Планування соціального розвитку організації.

 

15.Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

 

Охорона праці

 

Мета: формування системи знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві.

Завдання: вивчення правової  і нормативної бази охорони праці в Україні, впливу виробничого середовища на людину, класифікації умов праці, організаційних  та економічних аспектів охорони праці; набуття навичок аналізу й оцінювання стану охорони праці на підприємстві.

Предмет: організація захисту здоров’я і життя працівників на виробництві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.     Виробниче середовище і його вплив на людину.

2.     Державне управління охорони праці в Україні.

3.     Нармативно-правове регулювання охорони праці.

4.     Управління охороною праці на виробництві.

5.     Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

6.     Виробничі шкідливості й методи захисту людини від їх негативного впливу.

7.     Аналіз і профілактика профзахворювань і виробничого травматизму.

8.     Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ.

9.     Економічні аспекти охорони праці. 

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com