Природничо-наукова та загальноекономічна підготовка

Друк
PDF

Навчальна дисципліна

години

Форма

контролю

1. Політична економія

108

екзамен

2. Вища математика

108

екзамен

3. Інформатика і комп’ютерна техніка

108

залік

4. Економіка підприємства

108

екзамен

5. Фінанси підприємства

54

залік

6. Бухгалтерський облік

108

залік

7. Статистика

54

залік

8. Екологія

54

залік

9. Безпека життєдіяльності 

54

залік

Усього 

756

-

 

ДИСЦИПЛІНИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

         Мета: формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

         Завдання: вивчення загальних засад економічного життя суспільства, закономірностей розвитку економічної системи, механізму дії економічних законів і використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначення принципових рис основних соціально-економічних систем і напрямів їх еволюції.

         Предмет: економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Політична економія як фундаментальна суспільна наука.

         2.Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт.

         3.Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.

         4.Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.

         5.Відносини власності в економічному житті суспільства.

         6.Товарне виробництво і товарно-грошові відносини.

         7.Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

         8.Змішана економіка та її типи.

         9.Суспільний продукт і його форми. Національний дохід.

         10.Економічне зростання і його чинники.

         11.Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини.

         12.Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

 

ВИЩА МАТЕМАТИКА

 

Мета: засвоєння базових математичних знань.

Завдання: застосування математичних знань у процесі розв’язання економічних задач, побудови економіко-математичних моделей; розвиток аналітичного мислення.

Предмет: загальні математичні закони.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Елементи теорії матриць і визначників.

2.Загальна теорія систем лінійних рівнянь

3.Лінії на площині.

4.Криві другого порядку.

5.Границі функції .

6.Неперервність функції.

7.Похідна функції.

8.Диференціал функції однієї змінної.

9.Основні теореми диференціального числення.

10.Диференційованість функції багатьох змінних.

11.Дослідження функції  багатьох змінних на екстремум, умовний екстремум.

12.Невизначений інтеграл.

13.Визначений інтеграл.

14.Диференціальні рівняння 1-го порядку.

 

ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

         Мета: формування знань, умінь і навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій; формування навичок роботи у локальних і глобальних комп’ютерних  мережах.

         Завдання: вивчення теоретичних основ інформатики; загальних принципів побудови сучасної комп’ютерної техніки; використання системного та прикладного програмного забезпечення в інформаційних системах; набуття практичних навичок застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

         Предмет: система засобів автоматизації інформаційних процесів.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Теоретичні основи інформації.

         2.Структура інформаційної системи.

         3.Архітектура персонального комп’ютера.

         4.Комп’ютерні мережі та Інтернет.

         5.Організація програмного забезпечення комп’ютера.

         6.Операційні системи.

         7.Сервісне програмне забезпечення.

         8.Прикладне програмне забезпечення.

         9.Текстові та графічні редактори.

         10.Табличні процесори.

         11.Системи управління базами даних.

         12.Експертні і навчальні системи.

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

         Мета: надання теоретичних знань і практичних навичок з прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

         Завдання: вивчення теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі, формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку суб’єкта підприємництва.

         Предмет: закономірності  функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Підприємство в сучасній системі господарювання.

         2.Трудові ресурси.

         3.Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси.

         4.Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства.

         5.Система планування на підприємстві.

         6.Організація виробництва та його обслуговування.

         7.Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

         8.Витрати підприємства.

         9.Результативність діяльності підприємства.

         10.Антикризова діяльність підприємства.

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ.

 

         Мета: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

         Завдання: вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів і джерел їх формування, організації фінансів підприємств; набуття навиків  фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану підприємства.

         Предмет: фінансово-економічні відносини суб’єктів господарювання.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Сутність і основи організації фінансів підприємств.

         2.Організація грошових розрахунків підприємств.

         3.Формування і використання прибутку.

         4.Оподаткування підприємств.

         5.Оборотні кошти та їх організація на підприємствах.

         6.Кредитування підприємств.

         7.Оцінювання фінансового стану підприємств.

         8.Фінансове планування на підприємствах.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

         Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

         Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

         Предмет: загальна теорія бухгалтерського обліку.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

2.Предмет і метод бухгалтерського обліку.

         3.Бухгалтерський баланс.

         4.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

         5.Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

         6.План рахунків бухгалтерського обліку.

         7.Форми бухгалтерського обліку.

         8.Облік господарських процесів.

         9.Основи бухгалтерської звітності.

 

СТАТИСТИКА

 

         Мета: надання знань про методи збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.

         Завдання: вивчення організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

         Предмет: масові явища і процеси в економіці, закономірності їх формування та розвитку.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Предмет і методологічна база статистики.

         2.Статистичне спостереження.

         3.Зведення і групування статистичних даних.

         4.Абсолютні та відносні величини.

         5.Середні величини та показники варіації.

         6.Ряди динаміки.

         7.Індекси.

         8.Статистика продукції.

         9.Статистика чисельності та продуктивності персоналу.

         10.Статистика  ефективності виробництва.

        

ЕКОЛОГІЯ

 

         Мета: надання знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; формування  екологічного мислення та екологічної свідомості людини.

         Завдання: вивчення механізму управління процесами природокористування та охорони довкілля, специфіки використання адміністративних, правових, економічних  і виховних важелів впливу на природокористувачів.

         Предмет: механізми управління процесами природокористування та охорони природи.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Предмет, метод і завдання екології.

2.Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля.

3.Господарський механізм управління природокористуванням.

4.Правове регулювання охорони природного середовища.

5.Економічні методи управління природокористуванням і охороною природного середовища.

6.Організація раціонального природокористування та охорони природного середовища.

7.Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони природного середовища.

 

2.9.БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мета: формування системи знань щодо збереження здоров’я людини в умовах впливу негативних факторів середовища мешкання і праці.

Завдання: вивчення суті та ознак негативних факторів, характерних для середовища повсякденної діяльності людини, набуття практичних навичок запобігання та захисту людини від їх впливу.

Предмет: негативна дія на людину шкідливих, небезпечних та

уражаючих факторів природного та антропогенного характеру.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Нормативно-правове регулювання безпеки життєдіяльності людини.

         2.Джерела небезпеки для людини.

         3.Захист людини від впливу шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів природного характеру.

         4.Захист людини від впливу шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів техногенного характеру.

         5.Захист людини від несприятливих факторів соціально-політичного характеру.

 

         6.Захист людини від впливу негативних факторів середовища повсякденної діяльності.

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com