Гуманітарна підготовка

Друк
PDF

Навчальна дисципліна

години

Форма

контролю

1. Основи філософських знань

54

екзамен

2. Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням) 

270

екзамен

3. Правознавство

54

залік

4. Історія України

54

екзамен

5. Соціологія 

54

залік

6. Українська мова 

(за професійним спрямуванням)

54

екзамен

7. Культурологія 

54

залік

8. Фізичне виховання 

216

залік

Усього 

810

-

 

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

Мета: надання знань з філософії як вищого теоретичного рівня світогляду, що віддзеркалює сутнісні характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їх взаємодії.

Завдання: ознайомлення з кращими зразками філософського знання, формування вмінь самостійно критично мислити під час аналізу суперечливих явищ суспільного життя насамперед у сфері економіки.

Предмет: світ загалом у його найбільш загальних закономірностях з позицій відносин «людина – світ»

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Предмет і система філософії.

2.Філософія Стародавнього світу.

3.Філософія Середніх віків та доби Відродження.

4.Філософія Нового часу та Просвітництва.

5.Німецька класична філософія.

6.Сучасна філософія.

7.Українська філософія.

8.Проблеми онтології.

9.Проблеми гносеології .

10.Проблеми соціальної філософії

 

ІНОЗЕМНА МОВА

(за професійним спрямуванням)

 

    Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах.

   Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; користування усним монологічним і діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики, перекладу з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру.

    Предмет: лексика, граматика  і фонетика іноземної мови.

   Зміст дисципліни розкривається в розділах програми:

1.Фонетичні норми іноземної мови.

2.Нормативна граматика іноземної мови.

3.Аудіювання та мовлення.

4.Читання.

5.Лексичний мінімум:1100 лексичних одиниць.

● Категорії буття.

● Географічні,демографічні, економічні та політичні дані країни світу, мова якої вивчається, та України.

Лексика професійного спілкування.

Лексика ділових контактів.

Особливості діалогу професійно - орієнтованого характеру.

Мовленнєвий етикет спілкування.

7.Елементи усного та письмового перекладу інформації з іноземної мови.

     8.Ділове листування.

9.Професійно орієнтовані джерела.

10.Електронні іншомовні джерела.

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

Мета:формування системи знань з основ теорії держави і права;

засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Завдання:формування правової свідомості та правової культури, з’ясування проблем становлення державності та правової системи України, демократичної держави соціально-правового спрямування; ознайомлення з механізмом держави соціально-правового спрямування, ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь користування нормативно-правовими актами.

Предмет: правові відносини у суспільстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Основи теорії держави і права.

2.Конституційне право України.

3.Адміністративне право .

4.Фінансове право.

5.Банківське право.

6.Цивільне право.

7.Трудове право.

8.Кримінальне право.

9.Судові та правоохоронні органи України.

10.Вирішення господарських спорів.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Мета: надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому і відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну

зумовленість,взаємозв’язки та взаємозалежності.

         Завдання: вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами; формування свідомості громадянина і патріота України.

         Предмет: історична діяльність і суспільне життя українського народу в соціально-політичній та державотворчій сферах суспільства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Історичні передумови формування української державності.

         2.Київська Русь, її суспільно-політичний розвиток.

         3.Українські землі у складі іноземних держав. Виникнення українського козацтва (кінець ХІУ-ХУІІ ст.).

         4.Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького (середина ХУІІ ст.)

         5.Занепад Української козацької держави. «Велика Руїна» (друга пол. ХУІІ ст.).

         6.Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності (кінець ХУІІ-ХУІІІ ст.).

         7. Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій у ХІХ ст..

         8. Україна на початок ХХ ст.. Український національно-визвольний рух і державотворчі процеси у 1917-1921 рр.

         9. Україна в складі СРСР (1922-1939 рр.

         10.Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

         11. Суспільний розвиток України у повоєнних -1985 рр.)

 період і в умовах «відлиги» (друга пол.. 1940-1985рр.).

         12.Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності.

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

         Мета: формування системи знань про основні поняття соціології; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної структури суспільства; набуття навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

         Завдання: опанування сутністю і змістом  соціологічної науки, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки.

         Предмет: соціальні відносини і процеси в суспільстві.

         Зміст дисципліни  розкривається в темах:

         1.Соціологія як наука, її предмет і методи.

         2.Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

         3.Особистість у системі соціальних зв’язків.

         4.Соціологія культури.

         5.Соціологія політики.

         6.Економічна соціологія.

         7.Соціологія праці та управління.

         8.Соціологія релігії.

         9.Соціологія конфлікту.

         10.Соціологія молоді та сім’ї.

         11.Організація соціологічних досліджень.

  

УКРАЇНСЬКА МОВА

( за професійним спрямуванням)

 

         Мета: формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів.

         Завдання: вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови, вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери і мети спілкування, складання ділових паперів, усного і писемного фахового мовлення,роботи з діловими текстами.

         Предмет: лексика, фразеологія, лексикографія, синтаксис.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1. Українська літературна мова та її стилі.

         2. Українська орфографія.

         3. Лексичний склад української літературної мови, його застосування в ділових документах.

         4. Українська фразеологія ділової мови.

         5. Українська морфологія та її застосування у ділових документах.

         6. Синтаксичні засоби, їх місце в ділових паперах.

         7. Українська пунктуація.

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

         Мета: формування системи знань з культурології, етики та естетики, уявлень про форми, види культури й механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства.

         Завдання: вивчення сутності, форм і тенденцій розвитку культури, загальнотеоретичних засад культурології, етики та естетики, механізмів соціокультурної динаміки, характерних рис української культури на сучасному етапі розвитку суспільства, набуття вмінь та навичок етичного, естетичного та загально культурологічного аналізу.

         Предмет: соціокультурна регуляція життєдіяльності суспільства, моральні та естетичні аспекти світогляду сучасної людини.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Культурологія як навчальна дисципліна та її категорії.

2.Історична типологізація  культури та характеристика її основних

типів.

         3.Інформаційно-знакове розуміння культури.

         4.Динаміка культури.

         5.Сучасний етап і тенденції розвитку української  культури.

         6.Особистість у світі культури.

         7.Естетика як наука та її основні категорії.

         8.Художня культура.

         9.Етичний вимір культури.

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 

         Мета: формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організувати і вести здоровий спосіб життя.

         Завдання: вивчення засад здорового способу життя, виховання потреби у фізичному самовдосконаленні, набуття спортивно-технічних умінь і навичок та формування навичок самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення.

          Предмет: організація фізичного виховання як компоненти здорового способу життя.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

         1.Основи здорового способу життя.

         2.Методи оцінювання стану фізичного здоров’я студентів.

         3.Теоретично-методичні основи оздоровчого тренування.

         4.Підготовчо-відновлювальні форми  фізичної активності.

         5.Методика підвищення функціональних можливостей і рівня фізичного стану організму.

 

         6.Основи техніки фізичних вправ.

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com